Aktualny czas: {{time}} ({{gmt}}), {{date}}

Warunki Serwisu


Ostatnia aktualizacja: 5 Marzec 2012

Niniejsza umowa prawna opisuje regulamin - warunki członkostwa oraz użytkowania serwisu "megachange.in" dla osób fizycznych i prawnych. Przed każdą operacją w serisie "megachange.in", użytkownik zobowiązany jest przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki zawarte w Waunkach Serwisu. W przypadku niezgody z warunkami danej umowy, klient nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek operacji za pośrednictwem strony megachange.in.

Umowa jest ogólnodostępna w internecie pod adres https://www.megachange.in/terms-of-service.aspx i może zostać zmieniona w każdej chwili przez Administrację Serwisu "megachange.in" jednostronnie, bez uprzedniego zawiadomienia.


1. Definicja Warunków

1.1. Punkt wymiany - kompleks sprzętowo-programowy "megachange.in", mieszczący się w internecie pod adresem http://megachange.in. Punkt Wymiany oferuje usługi sprzedaży, kupna oraz wymiany walut elektronicznych.
1.2. System Płatności - system oprogramowania i sprzętu opracowany przez osoby trzecie (elektroniczny procesor walutowy) dla rozliczeń online między użytkownikami. Aktualnie Punkt Wymiany współpracuje z następującymi walutami elektronicznymi: Libery Reserve, Perfect Money, QIWI, Ecoin, OKPAY, ePayService, Paxum, Yandex.Money, Webmoney, RBK Money, AlertPay, PayPal, CashU, Telemoney, W1, etc.
1.3. Klient - osoba lub firma, która korzysta z usług Punktu Wymiany.
1.4. Operacja - nabywanie, sprzedaż lub operacja wymiany elektronicznej waluty dokonana przez Klienta w serwisie Punktu Wymiany.


2. Przedmiot Umowy

2.1. Przedmiotem niniejszej Umowy są następujące serwisy dostępne dla Klienta: wymiana e-walut w manualnym i automatycznym trybie przetwarzania, nabywanie i sprzedaż waluty elektronicznej, i tym podobne.
2.2. Punkt Wymiany zapewnia usługi każdemu aktywnemu i ważnemu użytkownikowi obsługiwanych Systemów Płatniczych.
2.3. Punkt Wymiany nie może nadzorować operacji Klienta w jakimkolwiek Systemie Płatności. Jedncześnie, aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy i potencjalnym oszustwom dotyczącym wymiany, może zażądać od Klienta dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających jego tożsamość oraz zgodność źródła posiadanych środków z prawem.
2.4. Punkt Wymiany jest odpowiedzialny jedynie za środki Klienta otrzymane w czasie trwania operacji. Kiedy operacja zostanie zakończona pomyślnie a Klient otrzyma środki, Punkt Wymiany nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie środków otrzymanych przez Klienta.
2.5. Przy operacjach, gdzie osoba trzecia zaangażowana jest jako nadawca lub odbiorca elektronicznej waluty w odniesieniu do dowolnego produktu lub usługi, Punkt Wymiany nie ponosi odpowiedzialności za jakość i szybkość dostaw lub świadczeń serwisów oferowanych przez osobę trzecią. Punkt Wymiany jest odpowiedzialny za terminowe świadczenie własnych usług Klientowi.
2.6. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek nielegalnego działania Klienta który spowodował straty finansowe dla Punktu Wymiany, Punkt Wymian zastrzega sobie prawo do zrekompensowania strat przez Klienta za pomocą dostępnych środków. W niektórych przypadkach, Punkt Wymian może zażądać zablokowania kont w Systemach Płatności. Odpowiednie żądanie zostanie przekazane do Adminstracji Systemów Płatniczych używanych przez Klienta.
2.7. W przypadku kiedy Klient naruszy jakiekolwiek z Praw Użytkowania Serwisu, Punkt Wymiany zastrzega sobie prawo do zwrotu środków z wyłączeniem prowizji za operację oraz kosztu transferu pieniężnego w Systemie Płatniczym użytym do zwrotu środków z powrotem do nadawcy (Klienta).
2.8. Punkt Wymiany nie ponosi odpowiedzialności nie rekompensuje strat powstałych na wskutek złego użytkowania serwisu, a także błędów wynikających ze złego wypełnienie formularza wymiany, które mogą prowadzić do przekazania środków na niewłaściwe konto. Odzyskiwanie nieprawidłowo wysłanych środków jest obowiązkiem Klienta i ponosi on tego całkowite koszty. Prowizja MegaChange w takim przypadku wynosi $10 USD.
2.9. Wszystkie operacje w Punkcie Wymiany są nieodwracalne i nie podlegają zwrotowi, jeśli operacja zakończyła się powodzeniem. Zwrot transferowanych środków po operacji która została zakończona nie jest możliwy.
2.10. Punkt Wymiany oferuje automatyczne usługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Manualne wymiany są przetwarzane podczas godzin pracy, zgodnie z harmonogramem Punktu Wymiany dostępnym na jego stronie internetowej.
2.11. Punkt Wymiany zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia czasu operacji w zależności od kilku czynników takich jak dostępność usług Systemów Płatniczych oraz dostępności zasobów elektronicznych walut. Klient zobowiązany jest zorganizować służbowe lub prywatne potrzeby w taki sposób, aby nie zależały od szybkości działania operacji. Punkt Wymiany dokłada wszelki starań aby zapewnić, że operacje będą przetwarzane w ustalonych terminach. Jednakże, Punkt Wymiany pod żadnym pozorem nie odpowiada za konsekwencje problemów lub strat spowodowanych przez opóżnienie operacji.


3. Opłaty i Podatki

3.1. Opłaty i międzynarodowe kursy wymiany walut są ustalane przez Administrację Punktu Wymiany i mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia.
3.2. Punkt wymiany nie jest agentem podatkowym i nie powiadomi Klienta o ewentualnych kosztach podatkowych związanych z korzstaniem z Punktu Wymiany. Używając Punktu Wymiany, Klient sam ponosi odpowiedzialność za płacenie podatków zgodnie z prawem podatkowym swojego kraju zamieszkania.
3.3. Opłata związana z kryptowalutą jest obliczana i aktualizowana na bieżąco. Jeśli klient zażądał wymian w jednej stawce a stawka zmieniła się kiedy płatność nie została sfinalizowana, ostateczna stawka przeliczona zostanie zgodnie z zaktualizowaną stawką.
3.4. W niektórych przypadkach, kiedy Klient poda nieprawidłowe poświadczenia a wymiana nie zostanie przetworzona automatycznie, Punkt Wymiany zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty w wysokości $10 USD za naprawę informacji o wymianie i dalsze ręczne przetwarzanie transakcji. Jeśli Klient nie skontaktuje się z obsługą techniczną Punktu Wymiany i nie dostarczy żądanych informacji w ciągu 3 miesiący od daty wymiany - Punkt Wymiany zastrzega sobie prawo do anulowania żądania wymiany i zatrzymania środków.
3.5. Jeśli klient nie zdecduje się sfinalizować żądanych prodedur weryfikacji (zgodnie z punktem 7.2) i będzie chciał wycofać żądanie wymiany, Punkt Wymiany zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty w wysokości $10 USD za zwrot kosztów przetwarzania.
3.6. Jeśli klient stworzy żądanie wymiany i zamiast pełnej kwoty wymiany wyśle kwotę niższą niż minimalna kwota wymiany, Punkt Wymiany zastrzega sobie prawo do zatrzymania otrzymanych środków i anulowania żądania wymiany.
3.7. Niezależnie od kwoty wymiany maksymalna jednorazowa premia partnerska wynosi $5 USD.


4. Polityka prywatności

4.1. Punkt wymiany gwarantuje i zapewnia poufność w informacjach osobistych Klienta oraz operacjach dokonywanych przez Klienta. Wszystkie informacje dotyczące operacji są transferowane od Klienta do Punktu Wymiany poprzez Protokół SSL z 256-bitowym szyfrowaniem co czyni je niemal niedostępnymi dla osób trzecich.
4.2. Ujawnienie informacji osobistych o Kliencie oraz o jego operacjach jest możliwe jedynie po uprzednim stosownym żądaniu władz publicznych lub Systemów Płatności oraz serwisów finansowych współpracujących z Punktem Wymiany.
4.3. Punkt Wymiany gromadzi podstawowe informacje kontaktowe kiedy Klient decyduje się na subskrypcję newslettera lub wypełnia formularz kontaktowe. Informacje te wkorzystywane są jednie w celach administracyjnych i identyfikacyjnych i nie będą udostępniane partnerom serwisu ani osobom trzecim. Informacje osobiste są przechowywane na serwerach Punktu Wymiany i są dostępne jedynie dla autoryzowanego personelu Punktu Wymiany.
4.4. Punkt Wymiany używa plików cookie w celu przechowywania informacji o wizytach i poleceniach. Cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na twardym dysku komputera Klienta i który może zostać odczytany przez Punkt Wymiany kiedy użytkownik powraca do serwisu.
4.5. Punkt Wymiany gromadzi również ogólne informacje demograficzne dotyczące użytkowników odwiedzających serwis. Informacje, które zbiera Punkt Wymiany tworzą szeroki obraz odwiedzających - nie skupia się na indywidualnych jednostkach. Informacje są używane do doskonalenia usług seriwsu oraz identyfikowania najpopularniejszych jego obszarów.
4.6. Punkt Wmiany obsługuje czat oraz dyskusję na stronie internetowej. Wszystkie informacje ujawnione w tym obszarze mogą być obserwowane przez inne osoby i nie powinny być traktowane jako bezpieczne. Punkt Wymiany nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników witryny. Punkt wymiany nie może ponosić odpowiedzialności za utrzymywanie prywatności korespondecji prowadzonej poza środowiskiem redakcyjnym.


5.Rozstrzyganie Sporów

5.1. Jakiekolwiek spory pomiędzy Punktem Wymian a Klientem będą rozstrzygane w negocjacjach przyjaznych użytkownikowi. Jeśli spór nie będzie mógł zostać rozstrzygnięty w ten sposób, zostanie on poddany postępowaniu sądu w miejscu rejestracji Wymiennika.


6. Siły Wyższe

6.1. Punkt wymiany nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub niepowodzenia w obsłudze operacji powstałe w wyniku:
- Jakichkolwiek problemów telekomunikacyjnych, komputerowch lub związanych z innymi systemami;
- Siły Wyższej związanej z działaniem Systemów Płatniczych (zablokowanie lub zamknięcie konta, zamrożenie lub wstrzymanie funduszy, odrzucenie serwisu);
- Zmiany reżimów politycznych, walk społecznych;
- Działań osób trzecich, które pozostają poza kontrolą Punktu Wymiany.


7. Pranie Brudnych Pieniędzy

7.1. Punkt Wymiany całkowicie zabrania używania serwisu w celu prania brudnych pieniędzy.
7.2. Niektóre typy wymiany mogą wymagać manualnego przetwarzania lub dodatkowych kroków weryfikacyjnych podczas godzin pracy Punktu Wymiany. W zależności od typu transakcji, Klient może zostać poproszony o przejście procesu weryfikacji następującymi metodami:
- weryfikacja e-mail;
- weryfikacja przez telefon komórkowy;
- dostarczenie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- doświadczenie dowodu potwierdzającego miejsce zamieszkania.
7.3. Punkt Wymiany zastrzega sobe prawo do wstrzymania, zastrzymania lub anulowania transakcji i przekazania wszystkich informacji oraz otrzymanych środków od Klienta do odpowiednich organów prawnych i/lub policji w razie realnego podejrzenia lub dowodu na pranie brudnych pieniędzy lub jakichkolwiek innych oszustw.